fbpx

ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง โครงการนำร่อง (Pilot Project) การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอย่างเสรี พ.ศ. 2559 

โดยมีสาระสำคัญ ที่สรุปได้ดังนี้

1.ติดตั้งเพื่อผลิตใช้ในบ้านหรือในอาคารเป็นหลัก

2.ไฟใหลย้อนกลับเข้าระบบจำหน่าย ไม่จ่ายเงินให้กับผู้ติดตั้ง

3.บ้าน ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งได้ไม่เกิน 10 kWp

4.อาคาร ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งได้ไม่เกิน 1,000 kWp

อ่านเพิ่มเติม...

ดาวโหลดอัตราค่าไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2558 ได้ที่นี่

ก่อนที่จะคำนวณค่าไฟฟ้า เราต้องทำความรู้จักกับค่าที่เกี่ยวข้อง ก่อนดังนี้

1.Watt : วัตต์ คือหน่วยของ กำลังไฟฟ้า

อ่านเพิ่มเติม...

การที่เราจะทำการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบ ออนกริด เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อุปกรณ์สำคัญอันดับแรกคือ อินเวอร์เตอร์ ชนิด กริดไท อินเวอร์เตอร์ ( Grid Tie Inverter )

อ่านเพิ่มเติม...

ประเทศไทยเราได้เริ่มตื่นตัวในการใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์เพิ่มมากขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้ว แต่ ณ ปัจจุบัน (มิถุนายน 59) ยังไม่มีมาตรฐานการติดตั้งที่เป็นกฏระเบียบหรือมาตรฐานในการติดตั้ง SOLAR PV ROOFTOP โดยตรงอย่างชัดเจน แต่สำหรับต่างประเทศโซนยุโรปและอเมริกา นั้นได้มีการใช้พลังงงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ มาก่อนเรา ซึ่งเค้าได้มีมาตรฐานการติดตั้งที่ชัดเจนแล้ว

อ่านเพิ่มเติม...

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๗.๑

ข้อกำหนดกำรเชื่อมต่อระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำนครหลวง (กฟน.)
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) จะต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟน. ซึ่งแบ่งเป็น ๔ ส่วนดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

จากข้อมูล เว็บของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน Energy Regulatory Commission ระบุว่า ผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าซึ่งมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าแล้ว หรือเพื่อใช้ภายในอาคารหรือกิจการซึ่งไม่ได้จำหน่ายเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสามารถยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการแจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับได้ Online บน Website ของสำนักงาน กกพ. ส่วนกลางหรือสำนักงาน กกพ. ประจำเขตในแต่ละพื้นที่อาคารตั้งอยู่

อ่านเพิ่มเติม...

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๖.๒

ข้อกำหนดกำรเชื่อมต่อระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค


1. ข้อกำหนดทำงเทคนิค


1.1 แรงดันและความถี่
แรงดันและความถี่ของระบบผลิตไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก จะต้องเข้ากันได้กับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและเป็นไปตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อกาหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2551

อ่านเพิ่มเติม...

การที่เราจะทำการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบ ออนกริด เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อุปกรณ์สำคัญอันดับแรกคือ อินเวอร์เตอร์ ชนิด กริดไท อินเวอร์เตอร์ ( Grid Tie Inverter )

อ่านเพิ่มเติม...

ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2551

ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า
พ.ศ. 2551

อ่านเพิ่มเติม...

          การที่เราจะทำการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบ ออนกริด เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อุปกรณ์สำคัญอันดับแรกคือ อินเวอร์เตอร์ ชนิด กริดไท อินเวอร์เตอร์ ( Grid Tie Inverter ) เนื่องจากต้องทำหน้าที่ควบคุมระบบกระแสไฟฟ้า หากเกิดกรณีที่ไฟฟ้าของระบบจำหน่ายถูกตัด หรือดับ ตัวกริดไท อินเวอร์เตอร์ นี้ก็ต้องตัดกระแสไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ออกไม่ให้จ่ายกระแสไฟฟ้าย้อนเข้าไปยังสายส่งของ การไฟฟ้าฯ ไปทำอันตรายกับเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าฯ ที่อาจทำการแก้ไขหรือตรวจซ่อมระบบจำหน่ายไฟฟ้า อยู่นั้นเอง ดังนั้นการจะเลือกใช้อุปกรณ์ กริดไท อินเวอร์เตอร์ ยี่ห้อหรือรุ่นใด ก็ต้องผ่านการตรวจสอบจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อน นั่นเอง โดยรายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่มีผลทดสอบเป็นไปตามข้อกำหนดของการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ กฟภ. มีรายละเอียดตามด้านล่างนี้ ข้อมูลวันที่ 15 มกราคม 2558

อ่านเพิ่มเติม...