fbpx

ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2551

ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า
พ.ศ. 2551


ด้วยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 81 กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่
มีระบบโครงข่ายพลังงานต้องยินยอมให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบกิจการพลังงานรายอื่นใช้หรือ
เชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงานของตน ตามข้อกำหนดที่ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงาน
ประกาศกำหนด เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31
วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงออกระเบียบการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2551 โดยให้มีผลบังคับใช้
ระเบียบนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และให้ยกเลิกระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อกำหนดการเดินเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้าขนานกับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2546 และใช้ระเบียบนี้แทน บรรดา
ระเบียบ คำสั่งอื่นใด ในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือ ขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

 สารบัญหน้าที่

1. นิยามคำศัพท์ .................................................................................................................................... 1
2. วัตถุประสงค์และขอบเขต ................................................................................................................ 3
3. ความรับผิดชอบของผู้ขอใช้บริการ................................................................................................... 4
4. ปริมาณกำลังไฟฟ้าของผู้ขอใช้บริการที่จ่ายหรือรับจากระบบโครงข่ายไฟฟ้า.................................. 4
5. หลักเกณฑ์การพิจารณาทางเทคนิค................................................................................................... 5
6. ระบบมาตรวัดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ........................................................................................ 6
7. รูปแบบการเชื่อมต่อและระบบป้องกัน ............................................................................................. 7
8. การควบคุมคุณภาพไฟฟ้า.................................................................................................................. 9
9. ระบบควบคุมระยะไกล................................................................................................................... 11
10. ระบบการติดต่อสื่อสาร................................................................................................................... 12
11. การเพิ่มกำลังการผลิตหรือขยายระบบไฟฟ้า................................................................................... 13
สิ่งแนบที่ 1 รายละเอียดรูปแบบการเชื่อมต่อ
สิ่งแนบที่ 2 รายละเอียดและมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า
สิ่งแนบที่ 3 ข้อกำหนดเกณฑ์แรงดันกระเพื่อมเกี่ยวกับไฟฟ้าประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม
สิ่งแนบที่ 4 ข้อกำหนดเกณฑ์ฮาร์มอนิกเกี่ยวกับไฟฟ้าประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม
สิ่งแนบที่ 5 รายละเอียดข้อกำหนดของอุปกรณ์ควบคุมที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบควบคุม
ระยะไกลของศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า

กรุณาคลิกเพื่อดาวน์โหลด ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2551