fbpx

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๖.๒

ข้อกำหนดกำรเชื่อมต่อระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค


1. ข้อกำหนดทำงเทคนิค


1.1 แรงดันและความถี่
แรงดันและความถี่ของระบบผลิตไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก จะต้องเข้ากันได้กับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและเป็นไปตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อกาหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2551

 

1.2 ฮาร์มอนิก (Harmonics) ระบบผลิตไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากจะต้องไม่สร้างกระแสฮาร์มอนิกจ่ายเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าเกินขีดจากัดที่กาหนดไว้ ตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อกาหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2551 สาหรับการตรวจวัดที่ระดับแรงดันอื่นๆ นอกเหนือจากข้อกาหนดข้างต้นให้นามาตรฐาน IEC ที่เหมาะสมมาใช้

1.3 แรงดันกระเพื่อม (Voltage Fluctuation)

ระบบผลิตไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากจะต้องไม่ก่อให้เกิดแรงดันกระเพื่อมเกินขีดจากัดที่กาหนดไว้ตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อกาหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2551

1.4 กำรจ่ำยไฟฟ้ำกระแสตรง (DC Injection)
ระบบผลิตไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากจะต้องไม่จ่ายไฟฟ้ากระแสตรงเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าเกินขีดจากัดที่กาหนดไว้ ตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อกาหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2551

1.5 กำรควบคุมกำลังไฟฟ้ำรีแอคทีฟ (Reactive Power control)
ระบบผลิตไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากจะต้องสามารถควบคุมตัวประกอบกาลังหรือกาลังไฟฟ้ารีแอคทีฟเพื่อรักษาระดับแรงดัน ณ จุดต่อเชื่อม ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ กฟภ. โดยระบบผลิตไฟฟ้าของผู้ขอใช้บริการจะต้องมีความสามารถดังตารางที่ 1 ดังนี้

กรุณาคลิกเพื่อดาวน์โหลด ข้อกำหนดกำรเชื่อมต่อระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภาค