fbpx

ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง โครงการนำร่อง (Pilot Project) การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอย่างเสรี พ.ศ. 2559 

โดยมีสาระสำคัญ ที่สรุปได้ดังนี้

1.ติดตั้งเพื่อผลิตใช้ในบ้านหรือในอาคารเป็นหลัก

2.ไฟใหลย้อนกลับเข้าระบบจำหน่าย ไม่จ่ายเงินให้กับผู้ติดตั้ง

3.บ้าน ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งได้ไม่เกิน 10 kWp

4.อาคาร ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งได้ไม่เกิน 1,000 kWp

5.ผู้เข้าร่วมโครงการนำร่องต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตพื้นที่ดำเนินการ

6.กรณีบ้าน ผู้เข้าร่วมโครงการนำร่องจะต้องเป็นเจ้าของบ้าน หรือมีสัญญาเช่าบ้านและได้รับการยินยอมจากผู้ที่เป็นเจ้าของบ้าน โดยสถานที่ที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์สำหรับบ้านและอาคารต้องมีเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (Meter) ที่มีการซื้อไฟฟ้าอยู่แล้ว หรือเป็นผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่

7.กรณีอาคาร ผู้เข้าร่วมโครงการนำร่องจะต้องเป็นเจ้าของอาคาร หรือมีสัญญาเช่าอาคารและได้รับการยินยอมจากผู้ที่เป็นเจ้าของอาคาร โดยสถานที่ที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์สำหรับบ้านและอาคาร ต้องมีเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (Meter) ที่มีการซื้อไฟฟ้าอยู่แล้ว หรือเป็นผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่

8.ผู้ที่ได้รับหนังสือรับแจ้งประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตจาก สำนักงาน กกพ. หรือผู้ที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์สำหรับบ้านและอาคารด้วยตนเองอยู่ก่อนแล้ว สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนำร่องได้ โดยแจ้งความประสงค์และยื่นแบบคำขอ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1 เช่นเดียวกับผู้เข้าร่วมโครงการนำร่องรายใหม่

9.ต้องไม่เป็นหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานในกำกับของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาตามนโยบายของรัฐบาล หรือได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐในรูปแบบอื่นๆ

10.เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 22 สิงหาคม 2559  ถึง 7 ตุลาคม 2559

รายละเอียด เชิญดาวโหลด ที่นี่ ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง โครงการนำร่อง (Pilot Project) การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอย่างเสรี พ.ศ. 2559 

จากประกาศข้างต้น จะมีระเบียบและ ขั้นตอน และเอกสารแนบท้าย สามารถดาวโหลดไปอ่านกันได้ตามข้างล่างนี้

เอกสารเเนบท้ายประกาศ
1. แบบคำขอเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าโครงการนำร่อง (Pilot Project) การส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี (ระบบผลิตไฟฟ้า
ด้วยแสงอาทิตย์สำหรับบ้านและอาคาร)
ดาวน์โหลด  >>1.1 แบบคำขอของการไฟฟ้านครหลวง
ดาวน์โหลด  >>1.2 แบบคำขอของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


2. ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย
ดาวน์โหลด  >>2.1 ข้อกำหนดการเชื่อมระบบโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง
ดาวน์โหลด  >>2.2 ข้อกำหนดการเชื่อมระบบโครงข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3. สถานที่ยื่นแบบคำขอ


4. แบบสัญญาเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ดาวน์โหลด  >>4.1 แบบสัญญาเชื่อมต่อระบบโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง
ดาวน์โหลด  >>4.2 แบบสัญญาเชื่อมต่อระบบโครงข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

5. ข้อกำหนดคุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ์และการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา
(Solar PV Rooftop)


6. แบบสอบถาม : การวิเคราะห์ความสำเร็จของโครงการนำร่อง (Pilot Project) การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอย่างเสรี
ดาวน์โหลด  >>6.1 แบบสอบถามสำหรับประเภทบ้านอยู่อาศัย
ดาวน์โหลด  >>6.2 แบบสอบถามสำหรับประเภทอาคาร