fbpx

อัตราค่าไฟฟ้าของ การไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. ( Metropolitan Electricity Authority : MEA) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. ( Provincial Electricity Authority : PEA) แบ่งประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้าเป็น 8 ประเภท 

สามารถดาวน์โหลด ไฟล์ pdf  ไปอ่านได้ที่นี่ >>> อัตราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. ทุกประเภทในไฟล์เดียว

แต่สำหรับ ไฟล์ pdf อัตราค่าไฟฟ้าของ กฟน. แยกเป็นแต่ละประเภท สามารถดาวน์โหลด ตามข้างล่างนี้

>>>ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย

>>>ประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก

>>>ประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง

>>>ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่

>>>ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง

>>>ประเภทที่ 6 องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร

>>>ประเภทที่ 7 สูบนํ้าเพื่อการเกษตร

>>>ประเภทที่ 8 ไฟฟ้าชั่วคราว