fbpx

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 การไฟฟ้านครหลวง ได้ออกประกาศการไฟฟ้านครหลวง ที่ 43/2559 เรื่องข้อกำหนดการเชื่อมต่อ การใช้บริการ และการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

ดาวโหลดได้ที่นี่ ประกาศการไฟฟ้านครหลวง ที่ 43/2559 เรื่องข้อกำหนดการเชื่อมต่อ การใช้บริการ และการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า

จากประกาศดังกล่าวนี้ ทีมงานโซล่าฮับ ขอสรุปสาระสำคัญ ดังนี้