fbpx

แบบจำลอง ความสัมพันธ์ ของ กำลังไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้า

ตัวอย่าง การคำนวณตามสูตร  กระแสไฟฟ้า(A) = กำลังไฟฟ้า(W)÷ แรงดันไฟฟ้า(V)  >>>     I = P ÷ E