fbpx

3 ค่า นี้ สำคัญมาก พื้นฐานสำหรับช่างไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า (P) มีหน่วยเป็น วัตต์ (W) แรงดันไฟฟ้า (E) มีหน่วยเป็น โวลท์ (V)

 

ทั้ง 3 ค่า มีความสัมพันธ์กัน โดยสามารถเขียนเป็นสูตร สมการได้ดังนี้

 

กำลังไฟฟ้า  = แรงดันไฟฟ้าxกระแสไฟฟ้า => P = E x I

กระแสไฟฟ้า = กำลังไฟฟ้า÷แรงดันไฟฟ้า => I = P ÷ E

แรงดันไฟฟ้า = กำลังไฟฟ้า÷กระแสไฟฟ้า => E = P ÷ I

 

ความสัมพันธ์ ของ กำลังไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า   เปรียบเสมือน น้ำตก ไหลลงมาปั่นกังหัน