fbpx

♠ ความหมาย กำลังไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า

♠ ความสัมพันธ์ ของ กำลังไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า

♠ ตัวอย่างการคำนวณหาค่า กระแสไฟฟ้า 

♠ ตัวอย่างการคำนวณหาค่า กำลังไฟฟ้า

♠ กำลังไฟฟ้า ที่มีมากกว่า Power : P 

♠ Real Power , Reactive Power และ Apparent Power