fbpx

ไฟฟ้ากระแสสลับ หรือไฟฟ้า AC ที่ใช้บ้านเรา แบ่งเป็น 3 ประเภท

>>>  ไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย ( ไลน์ กับ นิวตรอน ) แรงดันไฟฟ้า 110 หรือ 220 โวลท์

>>> ไฟฟ้า 2 เฟส ปัจจุบันไม่มีใช้งานแล้ว

>>> ไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย 380/400 โวลท์ ประกอบด้วย สายไฟที่มีกระแสไฟฟ้า 3 เส้น หรือ Line 3 สาย ส่วนเส้นที่ 4 เป็นสายเส้นที่ไม่มีกระแสไฟฟ้า หรือสายนิวตรอน N โดยมาตรฐานแต่ละภูมิภาคอาจเรียกต่างกัน