fbpx

จากบทความก่อนหน้านี้ได้กล่าวถึง โรงงานใช้ไฟฟ้าทั้งแรงต่ำและแรงสูง ติดโซล่าเซลล์ ประหยัดค่าไฟได้ป่าว? โดยเราจะทำการเชื่อมต่อหรือขนาน ไฟฟ้าที่ได้จากระบบโซล่าเซลล์ เข้าทางด้านแรงต่ำ กล่าวคือเชื่อมเข้าทาง MDB ของโรงงาน ที่มีอยู่แล้ว แต่จริงๆแล้วระเบียบหรือข้อกำหนดของ ทั้งการไฟฟ้านครหลวง (กฟน. : MEA ) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ. : PEA ) สามารถเชื่อมต่อที่ระบบแรงสูงของการไฟฟ้าฯได้ ซึ่งหากเป็น Solar Farm ที่จำหน่ายไฟให้กับการไฟฟ้าฯ ก็จะเชื่อมที่แรงสูงทั้งสิ้น

สำหรับ Solar Rooftop ที่ผลิตสำหรับใช้เองเพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า หากเป็นขนาดกำลังการผลิตไม่มากนัก ส่วนใหญ่ก็จะทำการเชื่อมเข้าที่แรงต่ำ แต่หากติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ขนาดหลายๆร้อยกิโลวัตต์ จนถึงเป็น ขนาดหลายๆเมกกะวัตต์ คนออกแบบระบบก็จะดูความเหมาะสมแล้วก็จะเชื่อมต่อเข้าทางด้านแรงสูง ดูตัวอย่างการเชื่อมต่อฯตามในรูปด้านล่าง

 

รูปที่1 ตัวอย่างระบบโซล่าเซลล์ที่เชื่อมต่อแรงสูง

 ระบบโซล่าเซลล์ที่เชื่อมต่อหรือขนานไฟกับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าฯ ที่แรงสูง โดยต้องมีการติดตั้งหม้อแปลงใหม่ 1 ลูก ขนาด 22 KV. , 1,000 KVA. เพื่อมารองรับกระแสไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ (จริงๆแล้ว ไฟฟ้่าที่ได้จากโซล่าเซลล์ ก็เป็นแรงต่ำ 220/380 V. นั่นแหละครับ แต่เราก็เอามายัดเข้าหม้อแปลง ที่ติดตั้งใหม่ เราก็เลยเรียกว่าเชื่อมต่อที่แรงสูง นั่นเอง )

รูปที่ 2 แสดงตัวอย่างการไหลของกระแสไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ และไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ

 รูปแสดงการไหลของกระแสไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ ที่เชื่อมต่อที่แรงสูง ซึ่งก็มีกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าฯ มาสมทบด้วย เพื่อให้เพียงพอกับโหลดที่ใช้งานในแต่ละช่วงเวลา

 

 

รูปที่ 3 ตัวอย่างข้อกำหนดของ กฟภ. การเชื่อมต่อที่ไฟฟ้าแรงสูง

ข้อกำหนดของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แสดงรูปแบบการเชื่อมต่อหรือขนานเข้ากับไฟฟ้าแรงสูง ที่ แรงดัน 22 KV. / 33 KV. ซึ่งผู้ขอเชื่อมต่อต้องขออนุญาตเชื่อมต่อและต้องติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ตามรูปด้านบน จึงจะได้รับอนุญาตให้ทำการเชื่อมต่อได้ 

ในเบื้องต้นก็ขอแสดงเป็นตัวอย่างเฉพาะของ กฟภ. สำหรับข้อกำหนดของ กฟน. ก็จะคล้ายๆกันกับของ กฟภ. เพียงแต่แรงดันไฟฟ้าของ กฟน. จะเป็น 12 KV. / 24 KV. ซึ่งสามารถดาวน์โหลด ข้อกำหนดการเชื่อมต่อฯของ กฟน. และ กฟภ. ได้ที่นี่ 

ข้อกำหนดการเชื่อมต่อ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า ของ กฟน. พ.ศ.2559

ระเบียบ กฟภ.ว่าด้วยการข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ.2559

 

แล้วก็มีคำถามว่า ถ้าที่โรงงานมีการใช้ไฟฟ้าแรงสูงจาก กฟภ. โดยมีการติดตั้งหม้อแปลงขนาด 22 KV. (คือซื้อไฟฟ้าที่แรงสูง 22 KV.) แล้วจะติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ เราควรเชื่อมหรือขนานไฟฟ้า ที่แรงต่ำหรือแรงสูง เพราะเหตุใด ?

รอคำตอบ สักระยะหนึ่งครับ จะไปถามใน facebook.com/solarhub.co.th  เมื่อได้คำตอบแล้ว จะมาลงรายละเอียดให้ทราบครับ