fbpx

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. (PEA) ได้ออกกฏระเบียบ การเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ.2559 

 ดาวโหลดได้ที่นี่ ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ.2559ว่าด้วยการข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ.2559