fbpx

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม ข้อกาหนดสาหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง ประกาศเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ดาวโหลด pdf MEA-Grid-connected-Inverter-13-JAN-2021MEA-Grid-connected-Inverter-13-JAN-2021