fbpx

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๗.๑

ข้อกำหนดกำรเชื่อมต่อระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำนครหลวง (กฟน.)
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) จะต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟน. ซึ่งแบ่งเป็น ๔ ส่วนดังนี้


ส่วนที่ ๑ : ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้ำประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ำย
อินเวอร์เตอร์ที่ใช้ใน Solar PV Rooftop จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตาม “ข้อกาหนดสาหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่าย” และต้องมีรายงานผลการทดสอบที่แสดงว่าอินเวอร์เตอร์มีคุณสมบัติตามข้อกาหนดฯ โดยรายงานผลการทดสอบต้องออกโดยหน่วยงานหรือสถาบันทดสอบที่เป็นกลางและได้รับการรับรองตามมาตรฐานห้องทดสอบจาก ISO/IEC ๑๗๐๒๕ (สาหรับอินเวอร์เตอร์) หรือได้รับการตรวจสอบและยอมรับจากการไฟฟ้านครหลวง


ส่วนที่ ๒ : ข้อจำกัดขนำดระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคำ
ขนาดกาลังผลิตติดตั้งของ Solar PV Rooftop ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ต้องเป็นไปตาม “ข้อจากัดขนาดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา”


ส่วนที่ ๓ : รูปแบบกำรติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้ำ
มาตรฐานรูปแบบการเชื่อมต่อรวมทั้งการติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่การไฟฟ้านครหลวงกาหนด โดยการไฟฟ้านครหลวงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเชื่อมต่อและการติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้าตามความเหมาะสม เพื่อความปลอดภัย ความเชื่อถือได้ของระบบโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งผู้ผลิตไฟฟ้า Solar PV Rooftop จะต้องยอมรับและปฏิบัติตาม


ส่วนที่ ๔ : คุณสมบัติเครื่องตรวจวัดคุณภำพไฟฟ้ำ
เพื่อให้สามารถตรวจสอบและควบคุมระดับคุณภาพไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีขนาดกาลังการผลิตติดตั้งมากกว่า ๒๕๐ กิโลวัตต์ต้องจัดหาและติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า (Power Quality Meter) ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกาหนดของการไฟฟ้านครหลวง ณ ตาแหน่งจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า
คุณสมบัติและเงื่อนไขอื่นๆในการเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าของ Solar PV Rooftop ให้เป็นไปตามระเบียบการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๑

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด ข้อกำหนดกำรเชื่อมต่อระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำนครหลวง (กฟน.)