fbpx

ก่อนที่จะรู้ว่า การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) เค้าคิดค่าไฟฟ้าเราอย่างไร เราต้องมาทำความรู้จักกับสูตร และค่าต่างๆที่เกี่ยวข้องก่อนดังนี้

 1 ยูนิต หรือ 1 หน่วย (ที่มิเตอร์หมุนๆเป็นจำนวนหน่วยที่หน้าบ้านเราแหละครับ) มีค่าเท่ากับ 1 KW-Hour  อ่านว่า 1 กิโลวัตต์-ชั่วโมง

ซึ่งมีที่มาจากสูตรนี้

จากสูตร กำลังไฟฟ้า (วัตต์)  = พลังงานไฟฟ้า (จูล) ÷ เวลา (วินาที)  = P = W÷T

พลังงานไฟฟ้า (ยูนิต)  =  กำลังไฟฟ้า (วัตต์) X เวลา (ชั่วโมง) ÷ 1000

ดังนั้น ค่าไฟฟ้า = จำนวนยูนิต x อัตราค่ากระแสไฟฟ้าต่อหน่วย